ESn dihardugunok uste dugu gure jarduera produktibo eta ekonomiko guztiak naturarekin duela lotura; hori dela-eta dihardugu harekin bat eginik eta naturaren eskubideak aitortzea dugu abiaburu. Gure iritziz, Naturarekin dugun harreman ona aberastasun ekonomikorako iturri da, bai eta guztiondako osasun onerako iturri ere. Hortik heldu da, ingurumeneko jansagarritasuna txertatu beharra gure ekintza guztietan, eta gure ingurumen inpaktua ere (aztarna ekologikoa) etengabe neurtu behar da. Giza aztarna ekologikoa murriztu nahi dugu nabarmen gure jarduera guztietan, ekoizpen eta kontsumo modu jasangarri eta ekitatiboetarantz joz, eta askitasunaren nahiz soiltasunaren etika bat sustatuz.